SMKN 2 SUNGAI RAYA KUBU RAYA

SMK Negeri 2 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya terletak di Jl. Madani, Dusun Madani Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Keberadaan Sekolah kejuruan tersebut tidak lepas daripada keinginan pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia di di Kabupaten Kubu Raya khususnya Desa Mekar Sari dalam mengembangkan dan mengolah hasil pertanian.

SMKN 2 Sungai Raya memiliki Visi : Menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, mandiri dan memiliki ahlak mulia.
Visi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Misi :
1. Melakukan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa nya dapat berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiiki.
2. Menumbuhkembangkan semanagat kemandirian kepada warga sekolah
3. Mendorong siswa dalam mengembangkan keterampilan sesuai dengan kompetensi yang dipilihnya.
4. Menumbuhkembangkan penghayatan dan kesadaran terhadap ajaran agama yang dianut untuk menjadi siswa yang berahlak mulia.

Ada dua Jurusan yang terdapat di SMK Negeri 2 Sungai Raya. kedua jurusan tersebut sangat relevan terhadap kondisi sosial, ekonomi masyarakat yang rata-rata berprofesi sebagai petani. Jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura diharapkan bisa membekali peserta didik dengan keterampilan dalam mengelola usaha agribisnis tanaman pangan dan Holtikultura. adapun jurusan yang kedua adalah jurusan Tehnik Gambar Bangunan.
SMKN 2 Sungai Raya


Comments

Popular Posts